Η ασφάλεια εισέρχεται στο ασανσέρ

Anonim
Image

Το διάταγμα του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης 23/7/2009, με τίτλο «Βελτίωση της ασφάλειας των συστημάτων ανύψωσης πριν από την οδηγία 95/16 / ΕΚ» (ΦΕΚ 189 της 17/8/2009 ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου . ). Ο σκοπός της πρόβλεψης, ο οποίος πυροδοτήθηκε με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση της ηλικίας στην οποία βρίσκονται πολλά συστήματα ανελκυστήρων, είναι, όπως υποδηλώνει η ονομασία, για να βελτιωθεί η ασφάλεια αυτού του απαραίτητου μέσου μεταφοράς: μια απαίτηση, η ασφάλεια, αισθάνεται όλο και περισσότερο σε σχέση με τα κτίρια που εξετάστηκαν μαζί, ειδικά μετά τον σεισμό που κατέστρεψε μέρος του Abruzzo.

Ειδικότερα, η διάταξη αφορά τα συστήματα ανελκυστήρων που έχουν εγκατασταθεί και τεθούν σε λειτουργία πριν από τις 25/6/1999, ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού εφαρμογής της προαναφερόμενης οδηγίας, που θεσπίστηκε με το διάταγμα του Προέδρου της Δημοκρατίας της 30/4/1999, n. 162, και αναφέρεται στο άρθρο. 1 της διάταξης.

Οι δικαιούχοι του μέτρου είναι:
- ιδιοκτήτες, διαχειριστές και ενώσεις μικρών ιδιοκτητών ·
- συντήρηση, επισκευή και εκσυγχρονισμός ανελκυστήρων,
- τους κοινοποιημένους οργανισμούς (δηλ. που έχουν ως αποστολή να αξιολογούν τη συμμόρφωση των εγκαταστάσεων με τους όρους που καθορίζονται στις ευρωπαϊκές οδηγίες), τις τοπικές υγειονομικές αρχές και τις επιθεωρήσεις εργασίας.

Υποχρεώσεις των αποδεκτών - Ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του, κατά τον πρώτο περιοδικό έλεγχο του συστήματος, ο οποίος έχει ήδη προγραμματιστεί από τον κοινοποιημένο οργανισμό, από την ASL ή από την επιθεώρηση εργασίας που έχει αναθέσει ο ανελκυστήρας, πρέπει ταυτόχρονα να ζητήσει και συμφωνεί, με δικά της έξοδα, να διεξάγει μια έκτακτη επαλήθευση με σκοπό την ανάλυση των καταστάσεων κινδύνου που υπάρχουν στο εργοστάσιο.

Το χρονοδιάγραμμα των εκπληρώσεων - Η έκτακτη επαλήθευση που αποσκοπεί στην ανάλυση των καταστάσεων κινδύνου που υπάρχουν στην εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση εντός της προθεσμίας που αναφέρεται κατωτέρω, η οποία ποικίλλει ανάλογα με την ημερομηνία εγκατάστασης του ανελκυστήρα:
- 1/9/2011 για ανελκυστήρες που έχουν εγκατασταθεί πριν από τις 15/15/1964.
- 1/9/2012 για ανελκυστήρες που έχουν εγκατασταθεί πριν από τις 24/24/1979.
- 1/9/2013 για ανελκυστήρες εγκατεστημένους πριν από τις 9/4/1991 ·
- 1/9/2014 για ανελκυστήρες εγκατεστημένους πριν από τις 24/6/1999.

Το πρώτο εδάφιο του διατάγματος, όπως ήδη αναφέρθηκε, ορίζει ότι οι κανονισμοί που περιέχονται σε αυτό ισχύουν για τα συστήματα που εγκαταστάθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία πριν από την έναρξη ισχύος του DPR 30/4/1999, n. 162, η οποία έλαβε χώρα στις 25/6/1999 (η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα είναι στην πραγματικότητα στις 10/6/1999), και επομένως στα συστήματα που εγκαταστάθηκαν πριν από τις 25/6/1999.
Από την άλλη πλευρά, το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 2 της προαναφερθείσας διάταξης, όπως μόλις αναφέρθηκε, μιλά για ανελκυστήρες εγκατεστημένους "πριν από τις 24/6/1999", οπότε η τελευταία αυτή ημερομηνία πρέπει να διορθωθεί στις "25/6/1999", διαφορετικά οι ανελκυστήρες που εγκαταστάθηκαν στις 24/24/1999 θα αποκλείονταν από τη νομοθεσία.

Μόλις ο οργανισμός που έχει εξουσιοδοτηθεί να διενεργήσει την επαλήθευση έχει, στο τέλος αυτού, καθορίσει τις αναγκαίες προσαρμογές, οι εν λόγω τροποποιήσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός τακτής προθεσμίας, αρχής γενομένης από την ημερομηνία εκτέλεσης της ανάλυσης κινδύνου και της μεταβλητής σύμφωνα με το είδος της παρέμβασης.

Οι πιθανές παρεμβάσεις αναφέρονται σε τρεις διακεκριμένους πίνακες που επισυνάπτονται στο διάταγμα Α, Β και Γ. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στον πίνακα Α πρέπει να υλοποιηθούν εντός 5 ετών από την ημερομηνία εκτέλεσης της ανάλυσης κινδύνου, οι αναφερόμενες στον πίνακα Β πρέπει να εφαρμοστούν εντός 10 έτη, ενώ οι καταστάσεις κινδύνου που αναφέρονται στον πίνακα Γ μπορούν να εξαλειφθούν με την ευκαιρία μεταγενέστερων παρεμβάσεων εκσυγχρονισμού, σημαντικού μεγέθους. Τι να κάνει, με την ανάλυση των εξαιρετικά τεχνικών πτυχών, μπορεί να επαληθευτεί με τη βοήθεια ενός επαγγελματία.

Οι πίνακες δεν περιλαμβάνουν μέτρα για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία, εκείνα που αφορούν τον βανδαλισμό και εκείνα που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ασφαλούς συμπεριφοράς σε περίπτωση πυρκαγιάς, καθώς υπόκεινται σε ειδικές εκτιμήσεις. Για το σκοπό αυτό, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να ζητήσει ρητά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.


Ασφάλεια και Καλές Τέχνες
- Αν διαπιστωθεί ότι ορισμένα χαρακτηριστικά του ανελκυστήρα αποτελούν εμπόδιο στην υλοποίηση μίας ή περισσοτέρων από τις παρεμβάσεις προσαρμογής που προβλέπει η ανάλυση κινδύνου, όπως προστατεύεται από την Εποπτεύουσα Αρχή Καλών Τεχνών, ο ιδιοκτήτης της Lift ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του μπορεί να έχει την κατάσταση του κατασκευαστικού στοιχείου του συστήματος πιστοποιημένη από μηχανικό ή αρχιτέκτονα εγγεγραμμένο στο σχετικό μητρώο. Στην περίπτωση αυτή, ο φορέας που είναι εξουσιοδοτημένος να διενεργεί περιοδικούς ή / και έκτακτους ελέγχους θα γνωμοδοτήσει σχετικά με την αδυναμία της αίτησης, αναφέροντας τα μέτρα αντιστάθμισης που ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να εφαρμόσει για να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις ασφαλείας.

Έλεγχος της συμμόρφωσης και τερματισμού λειτουργίας - Ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης ή ο νόμιμος εκπρόσωπός της είναι υπεύθυνος για την ορθή εκτέλεση των παρεμβάσεων προσαρμογής σύμφωνα με τους όρους που ορίζει το διάταγμα. Οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για τους περιοδικούς ελέγχους πρέπει να ελέγχουν, κατά τη διάρκεια των επακόλουθων επιθεωρήσεων, ότι το σύστημα έχει αναβαθμιστεί. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, το πρόσωπο που πραγματοποίησε τον περιοδικό έλεγχο κοινοποιεί το αρνητικό αποτέλεσμα στην αρμόδια τοπική υπηρεσία για τα σχετικά μέτρα, ενημερώνοντας τον ιδιοκτήτη του κτιρίου ή / και τον διαχειριστή για τις αντίστοιχες ευθύνες και ευθύνες τους. του συγκροτήματος κατοικιών και της επιχείρησης συντήρησης.

Η μη εκτέλεση των ρυθμίσεων ασφαλείας του συστήματος σημαίνει ότι ο ανελκυστήρας δεν μπορεί να παραμείνει σε λειτουργία.

Εν κατακλείδι, δεδομένου ότι πρόκειται για μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία της ασφάλειας, αν όχι της ζωής, των ανθρώπων, είναι ασφαλώς προτιμότερο να ξεπεράσουμε τις προαναφερθείσες προθεσμίες, υποβάλλοντας το σύστημα στο αναμενόμενο check-in, ιδίως εάν με τα χρόνια.

μερίδια